maison > Déclaration de confidentialité GDPR

Déclaration de confidentialité GDPR

Privacyverklaring Sollicitatieprocedures OMEGA Thermo Products BV

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle sollicitatieprocedures van OMEGA Thermo Products BV (OMEGA), de verwerkingsverantwoordelijke. In deze privacyverklaring wordt beschreven welke persoonsgegeven OMEGA verzamelt van sollicitanten, op welke manier deze gegevens worden verwerkt en voor welke doeleinden.
Deze privacyverklaring is conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Persoonsgegevens
OMEGA verzamelt en verwerkt persoonsgegevens conform de AVG. Dit houdt in dat OMEGA verantwoordelijk is voor het zorgvuldig om gaan met persoonsgegevens.
De persoonsgegevens die OMEGA van de sollicitant verzamelt zijn de gegevens die de sollicitant zelf verstrekt aan OMEGA doormiddel van een CV, sollicitatiebrief of overige correspondentie.
OMEGA verzamelt en verwerkt ook gegevens van sollicitanten door middel van persoonlijke contacten, telefoongesprekken en/of e-mail.
De gegevens van sollicitanten die worden op geslagen in de database zijn: contactgegevens van de sollicitant (NAW gegevens, emailadres, geslacht, taal), opleiding van de sollicitant (scholing, cursussen, enz.) arbeidsgeschiedenis (vroegere werkgevers, referenties, enz.).
Daarnaast kan een social media check ook onderdeel zijn van de sollicitatieprocedure. Gegevens hiervan zal OMEGA verwerken conform de AVG.

De sollicitant verklaart zich akkoord met de verdere verwerking van de persoonsgegevens binnen OMEGA.

Doeleinden
Het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van de sollicitatieprocedure.
De gegevens worden uitsluitend gebruikt voor de procedure waarvoor de sollicitant zich aanmeldt.

Delen met derden
Persoonsgegevens van de sollicitant zullen uitsluitend met de afdeling HRM van OMEGA en met de sollicitatiecommissie gedeeld worden en zullen niet aan derden worden verstrekt. Wanneer er andere aanknopingspunten zijn voor andere vacatures zal de sollicitant eerst om toestemming worden gevraagd Daarnaast kan de sollicitatiecommissie ook bestaan uit derden, zijnde door Omega inschakelde werving en selectiebureaus.
Met externe partijen die gegevens van Omega verwerken heeft Omega overeenkomsten gesloten, om zeker te stellen dat zij ook verwerken volgens de richtlijnen van de AVG.

Opslag en verwijdering persoonsgegevens
De gegevens van de sollicitant worden per vacature opgeslagen zolang de wervings- en selectieprocedure loopt.
Na afloop van de wervings- en selectieprocedure worden de gegevens van sollicitanten maximaal 1 jaar bewaard. De Nederlandse wetgeving (inzake het bewaren van gegevens) wordt hierbij altijd geraadpleegd en nageleefd. Nadat de periode waarin de gegevens van de sollicitant worden bewaard is verstreken, worden deze volledig uit het systeem van OMEGA verwijderd.

Bescherming persoonsgegevens
De gegevens van de sollicitant zijn beschermd tegen misbruik en ongeautoriseerde toegang.
De gegevens van de sollicitant zullen vertrouwelijk worden behandeld.

Recht op inzage/aanpassing
De sollicitant heeft recht om op te vragen welke gegevens van hem of haar bewaard worden. Dit kan via de website van OMEGA (www.storkimm.com). De sollicitant dient aan te geven wat er volgens hem/haar met de gegevens moet gebeuren. OMEGA zal binnen 5 werkdagen het verzoek bevestigen en aangeven op welke wijze en binnen welke termijn aan het verzoek voldaan zal worden.
De sollicitant heeft naast inzage tevens recht op verwijdering of wijziging van zijn/haar gegevens.
De sollicitant heeft daarnaast het recht om de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens te beperken wanneer

  • De gegevens volgens de sollicitant onjuist zijn
  • Verwerking onrechtmatig geschiedt

Indien en voor zover van toepassing kan de sollicitant altijd zijn/haar toestemming intrekken voor het verwerken van de persoonsgegevens.

Overdraagbaarheid
De sollicitant heeft het recht op het laten overdragen van zijn/haar persoonsgegevens aan derden.
Dit kan via de website van OMEGA. De sollicitant dient aan te geven wat er volgens hem/haar met de gegevens moet gebeuren. OMEGA zal binnen 5 werkdagen het verzoek bevestigen en aangeven op welke wijze en binnen welke termijn aan het verzoek voldaan zal worden.

Referenties
De sollicitant mag uitsluitend persoonsgegevens verstrekken van eventuele referenties wanneer de referent daar uitdrukkelijk toestemming voor heeft gegeven. De verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij de sollicitant.

Bezwaar
Wanneer de sollicitant het niet eens is met de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens dan heeft de sollicitant recht om hier bezwaar tegen te maken bij OMEGA via de website van OMEGA.
Daarnaast heeft de sollicitant ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Meldplicht datalekken
Een datalek is een inbreuk op de beveiliging van persoonsgegevens. Ondanks dat de gegevens van de sollicitant met grote zorgvuldigheid worden verwerkt, kan er zich een datalek voordoen. Mocht dit gebeuren dan zal OMEGA de sollicitant daarover informeren. Wanneer er sprake is van een hoog risico voor rechten en vrijheden van de sollicitant, zal het datalek gemeld worden bij de Autoriteit persoonsgegevens.

In geval van een datalek zal de sollicitant de volgende informatie ontvangen:

  • Omvang van het datalek
  • Waarschijnlijke gevolgen van het datalek
  • Maatregelen ter voorkoming van een soortgelijk datalek in de toekomst

Uitzendbureaus etc.
Wanneer de sollicitant wordt aangedragen door een derde gaat OMEGA ervan uit dat de sollicitant hiervan op de hoogte is en toestemming heeft gegeven voor de verwerking en verspreiding van zijn/haar persoonsgegevens. De verantwoordelijkheid van een rechtmatige verwerking van persoonsgegevens door de derde ligt geheel bij de derde.

Contact
Wanneer de sollicitant vragen en/of opmerkingen heeft over het privacy beleid van OMEGA, kan er contact worden opgenomen met OMEGA via jobs@omegatp.com.

OMEGA behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring voor sollicitanten en de algemene privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.